Twój zakres obowiązków:

 • sporządzanie projektów pozwów, wniosków, apelacji, kasacji, skarg oraz wszelkich innych pism procesowych (także w elektronicznym postępowaniu upominawczym),
 • bieżące wparcie przy realizacji projektów związanych z dochodzeniem roszczeń,
 • sporządzanie opinii prawnych.

Nasze wymagania:

 • co najmniej roczne doświadczenie w sporządzaniu pism procesowych na etapie postępowania sądowego, w tym w przygotowywaniu kompleksowych analiz prawnych na potrzeby postępowań procesowych;
 • status aplikanta adwokackiego lub radcowskiego;
 • bardzo dobra znajomość przepisów prawa cywilnego, prawa karnego oraz postępowania cywilnego i karnego;
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego.

To oferujemy:

 • pracę z profesjonalistami przy prestiżowych projektach w renomowanej kancelarii;
 • dostęp do wiedzy i kontakt z ekspertami z zakresu różnych dziedzin prawa;
 • możliwość ciągłego rozwoju i podnoszenia kompetencji;
 • atrakcyjne wynagrodzenie wraz z systemem bonusowym;
 • możliwość bezpośredniej pracy z klientem.

Wyślij CV na adres: [email protected].

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Kancelarię CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang Pośniak i Bejm sp.k. w związku procesem rekrutacyjnym
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych, zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym jest Kancelaria CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang Pośniak i Bejm sp.k., z siedzibą przy ul. Chmielna 69 w Warszawie 00-113, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000107234, numer telefonu: +48 22 520 5555, zwana dalej: „CMS” lub „my”.
2. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko, którego dotyczy Pani/Pana aplikacja, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych, również w celu przeprowadzenia przyszłych rekrutacji na podobne stanowiska.
3. Podstawą przetwarzania Pani/Pana osobowych jest niezbędność podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacji jest Pani/Pana zgoda. Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacji jest dobrowolna. Jeżeli jednak jej Pani/Pan nie udzieli, nie będziemy mogli przechowywać Pani/Pana CV dla potrzeb przyszłych rekrutacji.
4. Podanie danych osobowych jest niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji, której dotyczy Pani/Pana aplikacja. Na postawie Kodeksu pracy mamy prawo żądać od Pani/Pana jako od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania następujących danych osobowych: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
5. W zakresie w jakim podstawą przetwarzania jest udzielona nam zgoda, w każdym czasie może Pani/Pan wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych, kontaktując się z nami pod adresem email: [email protected], nr telefonu +48 22 520 55 55. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Jeżeli jednak wycofa Pani/Pan zgodę, nie będziemy mogli w dalszym ciągu przechowywać Pani/Pana CV na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane (przetwarzane) do zakończenia procesu rekrutacji, a w przypadku nawiązania z Panią/Panem umowy z CMS, również po tym czasie zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, a w przypadku ich braku – zgodnie z przyjętymi w CMS okresami retencji. W zakresie w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie Pani/Pana zgody, Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane (przetwarzane) do czasu jej wycofania.
7. Przysługują Pani/Panu określone prawa, w tym:
a. Prawo do informacji – przysługuje Pani/Panu prawo do uzyskania jasnej, przejrzystej oraz łatwo zrozumiałej informacji o tym jak wykorzystujemy Pani/Pana dane osobowe.
b. Prawo dostępu – przysługuje Pani/Panu prawo do uzyskania od nas potwierdzenia co do tego, czy Pani/Pana dane osobowe są przez nas przetwarzane, oraz określonych innych informacji o tym, w jaki sposób są one wykorzystywane. Przysługuje Pani/Panu również prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, poprzez żądanie sporządzenia kopii danych osobowych Pani/Pana dotyczących. Możemy odmówić udzielenia informacji w przypadku, gdy mogłoby to ujawnić dane osobowe dotyczące innej osoby lub mogłoby w inny sposób negatywnie wpłynąć na prawa innej osoby.
c. Prawo do sprostowania – może Pani/Pan żądać od nas podjęcia środków celem skorygowania Pani/Pana danych osobowych jeśli są one nieprawidłowe lub niekompletne (np. jeśli posiadamy błędny adres e-mail).
d. Prawo do usunięcia danych – znane również jako „prawo do bycia zapomnianym”, które, w uproszczeniu, umożliwia Pani/Panu żądanie usunięcia Pani/Pana danych osobowych w przypadku, gdy, na przykład, nie zachodzą istotne powody do kontynuowania przez nas wykorzystywania ich lub ich wykorzystywanie jest niezgodne z prawem.
e. Prawo do ograniczenia przetwarzania – przysługuje Pani/Panu prawo do „zablokowania” lub powstrzymania dalszego wykorzystywania Pani/Pana danych osobowych w przypadku, gdy jesteśmy w trakcie oceny żądania sprostowania lub gdy służy to jako alternatywa wobec usunięcia danych. Jeśli przetwarzanie zostanie ograniczone, możemy w dalszym ciągu przechowywać Pani/Pana dane osobowe, lecz nie możemy ich dalej aktywnie wykorzystywać.
f. Prawo do przenoszenia danych – przysługuje Pani/Panu prawo do otrzymania oraz ponownego wykorzystania określonych danych osobowych dla Pani/Pana własnych celów w innych organizacjach (będących odrębnymi administratorami danych). W takim przypadku dostarczymy Pani/Panu kopię danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym oraz nadającym się do odczytu maszynowego formacie lub (o ile jest to technicznie możliwe) możemy przesyłać Pani/Pana dane bezpośrednio innemu administratorowi danych.
g. Prawo do wyrażenia sprzeciwu – przysługuje Pani/Panu prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec określonych rodzajów przetwarzania w oparciu o podstawy odnoszące się do Pani/Pana szczególnej sytuacji, w dowolnym czasie, o ile przetwarzanie jest prowadzone w związku z prawnie uzasadnionymi interesami realizowanymi przez CMS.
h. Prawo do wycofania zgody – przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Jednakże, wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce przed wycofaniem.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w sytuacji, gdy przetwarzanie danych przez CMS narusza przepisy RODO.
9. W sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych dla potrzeb procesu rekrutacji możesz się z nami kontaktować z Działem HR CMS na adres: [email protected], nr telefonu +48 22 520 55 55.

O CMS

CMS jest jedną z dwóch największych międzynarodowych kancelarii prawnych działających w Polsce. Nasz zespół ponad 210 prawników wspiera usługami doradztwa prawnego i podatkowego klientów prowadzących działalność we wszystkich sektorach gospodarki. Pracujemy zarówno dla międzynarodowych spółek, jak i polskich przedsiębiorstw rodzinnych, instytucji finansowych oraz dla sektora publicznego. Nasze zespoły w Warszawie i Poznaniu działają w ramach międzynarodowej sieci 77 biur CMS zlokalizowanych w ponad 40 krajach na całym świecie, dzięki czemu nasi klienci otrzymują wsparcie międzynarodowych zespołów oraz najwyższej jakości ekspertyzę prawną dotyczącą innych rynków, na których prowadzą lub zamierzają prowadzić działalność. Z kolei specjalizacja sektorowa pozwala nam zaoferować klientom wsparcie prawników, którzy rozumieją wyzwania i specyfikę prowadzenia działań biznesowych w danej branży, ze szczególnym uwzględnieniem sektorów regulowanych.