POLITYKA PRYWATNOŚCI

Portalu Pracy i Praktyk Prawniczych praktykiprawnicze.pl

wchodząca w życie z dniem 6 grudnia 2021 r.

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Dziękujemy za odwiedzenie Portalu Pracy i Praktyk Prawniczych praktykiprawnicze.pl prowadzonego przez Fundację Rozwoju Naukowego ELSA Poland z siedzibą w Warszawie, ul. Świeradowska 47, 02-662 Warszawa.

1.2. Dokładamy wszelkich starań, aby korzystanie z portalu było dla gości odwiedzających nasz serwis wygodne i bezpieczne. Niniejszy dokument („Polityka Prywatności”) wyjaśnia zasady na jakich przetwarzane są dane osobowe użytkowników oraz wykorzystywane są w ramach portalu pliki Cookies.

1.3. Następujące terminy rozpoczynające się od wielkich liter użyte w treści niniejszej Polityki Prywatności, mają znaczenie przypisane im poniże, chyba że co innego wynika z treści Polityki Prywatności:

 • 1.3.1. „Gość” oznacza każdą osobę fizyczną odwiedzającą Portal w celu innym niż umieszczenie ogłoszenia, w szczególności w celu poszukiwania oferty pracy lub praktyk;
 • 1.3.2. „Polityka Prywatności” oznacza Polityka prywatności Portalu Pracy i Praktyk Prawniczych praktykiprawnicze.pl;
 • 1.3.3. „Portal” oznacza internetowy Portal Pracy i Praktyk Prawniczych praktykiprawnicze.pl dostępny pod adresem www.praktykiprawnicze.pl, prowadzony przez Usługodawcę, umożliwiający publikację ofert pracy i praktyk oraz ich wyszukiwanie;
 • 1.3.4. „Pracodawca” oznacza osobę fizyczną, która jest pełnoletnia i nie została ubezwłasnowolniona w jakimkolwiek zakresie, osobę prawną lub jakikolwiek inny podmiot, poszukującą pracowników lub praktykantów za pośrednictwem Portalu;
 • 1.3.5. „Regulamin” oznacza Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną za pośrednictwem Portalu przez Usługodawcę na rzecz Pracodawców;1.3.6. „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
 • 1.3.7. „Usługodawca” oznacza Fundację Rozwoju Naukowego ELSA Poland, z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Świeradowska 47, 02-662 Warszawa); NIP 5213786010, REGON 367624093, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Stowarzyszeń, innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji Oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000683956.
 • 1.3.8. „Użytkownik” oznacza łącznie każdego Gościa oraz Pracodawcę odwiedzających Portal.

1.4. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami zawartymi w

Regulaminie a postanowieniami niniejszej Polityki Prywatności, znaczenie

rozstrzygające w zakresie zasad przetwarzania danych osobowych Pracodawców będą

mieć postanowienia Regulaminu.

 1. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
 2. INFORMACJE OGÓLNE

2.1. W ramach udostępnienia Portalu Użytkownikom oraz świadczenia usług na rzecz Pracodawców, Usługodawca gromadzi szereg danych. Niektórym spośród tych danych można przypisać charakter danych osobowych. Usługodawca zbiera i przetwarza wyłącznie te dane osobowe, które:

 • 2.1.1. Pracodawcy (lub osoby działające w imieniu Pracodawców) podali Usługodawcy wypełniając formularz niezbędny do zawarcia umowy o świadczenie usług, wyrażając zgodę na ich przetwarzanie;
 • 2.1.2. Użytkownicy podali Usługodawcy wypełniając formularz kontaktowy zawarty na stronie internetowej www.praktykiprawnicze.pl/kontakt, również wyrażając zgodę na ich przetwarzanie.
 1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

3.1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Usługodawca, tj. Fundacja Rozwoju Naukowego ELSA Poland, z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Świeradowska 43, 02-662 Warszawa); NIP 5213786010, REGON 367624093, wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000683956.

3.2. Kontakt z Usługodawcą możliwy jest poprzez:

 • 3.2.1. korespondencję tradycyjną wysłaną na adres siedziby przy ul. Świeradowskiej 43, 02-662 Warszawa.
 • 3.2.2. korespondencję e-mail wysłaną na adres e-mail [email protected]
 1. KATEGORIE PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH

4.1. W ramach prowadzenia Portalu, Usługodawca przetwarza następujące kategorie danych osobowych Pracodawców (lub osób występujących w imieniu Pracodawców) korzystających z usług, o których mowa w Regulaminie:

 • 4.1.1. dane identyfikacyjne (nazwa, NIP, imię i nazwisko, stanowisko służbowe);
 • 4.1.2. dane teleadresowe (numer telefonu, adres e-mail);
 • 4.1.3. dane rozliczeniowe (numer rachunku bankowego).

4.2. W ramach prowadzenia Portalu, Usługodawca przetwarza następujące kategorie danych osobowych Użytkowników korzystających z formularza kontaktowego zawartego na stronie internetowej www.praktykiprawnicze.pl/kontakt:

 • 4.2.1. dane identyfikacyjne (nazwa, imię i nazwisko);
 • 4.2.2. dane teleadresowe (numer telefonu, adres e-mail).

4.3. Ponadto, Usługodawca przetwarza dane Użytkowników, takie jak adres IP, logi systemowe oraz informacje uzyskane za pośrednictwem plików Cookies.

 1. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

5.1. Usługodawca przetwarza dane osobowe wyłącznie w takim zakresie, w jakim zostały one udostępnione, wyłącznie w jednym lub w kilku z następujących celów:

 • 5.1.1. w przypadku wszystkich Użytkowników:
  (i) umożliwienia Użytkownikom korzystania (w tym m.in. przeglądania treści) z Portalu;
  (ii) umożliwienia Użytkownikom komunikacji z Usługodawcą za pośrednictwem formularza kontaktowego zawartego na stronie internetowej www.praktykiprawnicze.pl/kontakt;
  (iii) usuwania usterek technicznych, poprawiania funkcjonalności Portalu, analiz własnych Usługodawcy oraz w celu zapobiegania oszustwom dokonywanym przez osoby trzecie, zapewnieniu bezpieczeństwa;
  (iv) przesyłania wiadomości zawierających informacje handlowe (za uprzednią odrębną zgodą);
  (v) prowadzenia marketingu usług oferowanych przez Usługodawcę (za uprzednią odrębną zgodą);
 • 5.1.2. a ponadto, w przypadku wyłącznie Pracodawców:
  (i) zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług;
  (ii) świadczenia w sposób prawidłowy usług, o których mowa w Regulaminie;
  (iii) zapewnienia bieżącej obsługi i wsparcia, udzielania odpowiedzi na korespondencję (w tym na zgłoszenia reklamacyjne) oraz przekazywania informacji o nowych funkcjonalnościach rozwijanych i udostępnianych za pośrednictwem Portalu;
  (iv) prowadzenia księgowości oraz rozliczeń podatkowych
 1. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

6.1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkowników jest udzielona przez nich zgoda na takie przetwarzanie (art. 6 ust. 1 lit a) RODO). Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych jest dobrowolne i nie ma prawnego obowiązku podania takich danych, jednak niepodanie danych skutkować będzie niemożnością korzystania z niektórych funkcjonalności Portalu.

6.2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkowników jest również prawnie uzasadniony interes Usługodawcy (art. 6 ust. 1 lit f) RODO), polegający na zapewnieniu bezpieczeństwa Portalu, usuwaniu usterek technicznych, poprawianiu funkcjonalności Portalu, analiz własnych Usługodawcy, a także w celu zapobiegania oszustwom dokonywanym przez osoby trzecie.

6.3. Ponadto, podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Pracodawców jest fakt, że dane te są niezbędne do wykonania zawartej pomiędzy Pracodawcą a Usługodawcą umowy o świadczenie usług (art. 6 ust. 1 lit b) RODO). Przetwarzanie danych Pracodawców przez Usługodawcę jest również niezbędne do wykonania ciążących na Usługodawcy obowiązków wynikających z przepisów prawa w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości oraz rozliczania podatków (art. 6 ust. 1 lit c) RODO).

 1. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE OSOBOWE DOTYCZĄ

7.1. Każdy Użytkownik ma prawo zwrócić się do Usługodawcy o zapewnienie dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowanie, przeniesienie, usunięcie lub ograniczenie przetwarzania, a także może nieodpłatnie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych.

7.2. W celu wykonania powyższych uprawnień osoba, której dane dotyczą, powinna wysłać wiadomość z odpowiednim żądaniem na adresy, o których mowa w pkt 3.2 powyżej.

7.3. Ponadto, każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

7.4. W każdej chwili Użytkownik może wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, poprzez złożenie oświadczenia na adresy, o których mowa w pkt 3.2 powyżej. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W przypadku wycofania przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych osobowych, Usługodawca będzie w dalszym ciągu uprawniony do przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do realizacje prawnie uzasadnionego celu Usługodawcy. W przypadku wycofania przez Pracodawcę zgody na przetwarzanie danych osobowych, Usługodawca będzie w dalszym ciągu uprawniony do przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do wykonywania zawartej z Pracodawcą umowy o świadczenie usług.

 1. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

8.1. Usługodawca nie udostępnia danych osobowych Użytkowników żadnym podmiotom trzecim, za wyjątkiem podmiotów świadczących usługi na rzecz Usługodawcy na podstawie odrębnych umów, którym zostało powierzone przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami prawa.

 1. PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH

9.1. Usługodawca nie przekazuje danych osobowych Użytkowników poza teren

Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 1. PROFILOWANIE

10.1. Dane osobowe Użytkowników nie będą podlegały profilowaniu ani innym podobnym metodom zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

 1. OKRES PRZECHOWYWANIA

11.1. Okres przechowywania danych osobowych Użytkowników przez Usługodawcę zależy od podstawy prawnej przetwarzania tych danych.

11.2. W przypadku, gdy dane są przetwarzane na podstawie zgody Użytkownika — dane te są przechowywane przez okres od dnia wyrażenia takiej zgody do dnia jej wycofania.

11.3. W przypadku, gdy dane są przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Usługodawcy — dane te są przechowywane do momentu zrealizowania lub ustania takiego celu.

11.4. W przypadku gdy dane osobowe są niezbędne do zawarcia i wykonywania umowy z Pracodawcą — dane są przechowywane przez okres obowiązywania takiej umowy i przedawnienia roszczeń z niej wynikających.

11.5. W przypadku, gdy podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny Usługodawcy do przechowywania danych osobowych — dane te przechowywane są przez okres umożliwiający realizację tego obowiązku, wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

11.6. Dane osobowe zawarte w plikach Cookies Usługodawca przetwarza przez czas przechowywania danych na urządzeniach Użytkowników, za pośrednictwem których, Użytkownicy lub Pracodawca korzystają z Portalu.

 1. PLIKI „COOKIES” I LOGI SYSTEMOWE
 2. PLIKI „COOKIES”

12.1. Pliki Cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które są umieszczane i przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika w trakcie korzystania z Portalu (np. komputerze, tablecie, smartphonie).

12.2. Pliki Cookies „informują” serwer m. in. że w przeszłości wysłano już z tego samego urządzenia zapytanie o dany adres www. Przy kolejnym połączeniu się ze stroną internetową, pliki Cookies znajdujące się na urządzeniu końcowym Użytkownika mogą być odczytane przez serwer i służyć dostosowaniu strony do jego preferencji oraz w celach jej administratora.

12.3. Cookies nie są szkodliwe zarówno dla Użytkownika jak i jego urządzeń, nie wpływają także niekorzystnie na ich działanie. Nie powodują też zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach.

12.4. W ramach Portalu wykorzystujemy pliki Cookies, aby zapewnić Użytkownikom najwygodniejsze korzystanie z Portalu. Dzięki plikom Cookies możliwe jest:

 • 12.4.1. zapamiętywanie ustawień Użytkowników korzystających z Portalu,
  takich jak np. rozmiar czcionki;
 • 12.4.2. identyfikacja Pracodawców jako zalogowanych w Portalu;
 • 12.4.3. utrzymywanie po zalogowaniu do konta sesji, dzięki czemu Pracodawca nie musi każdorazowo na podstronach Portalu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 • 12.4.4. tworzenie statystyk, które pomagają nam zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Portalu, co umożliwia ulepszanie, optymalizowanie i rozwijanie jego struktury, zawartości i funkcjonalności.

12.5. Ze względu na czas wykorzystywania plików Cookies, korzystamy z następujących kategorii ciasteczek:

 • 12.5.1. „sesyjne” — pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);
 • 12.5.2. „stałe” — pliki cookies przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików Cookies (Cookies mogą pozostawać na urządzeniu Użytkownika lub Pracodawcy przez różne okresy czasu – może to być czas trwania sesji, albo ustawiony czas istnienia) lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika

12.6. Ze względu na źródło pochodzenia plików Cookies, korzystamy z dwóch rodzajów plików:

 • 12.6.1. “własnych” – pliki Cookies umieszczone w Portalu przez Usługodawcę;
 • 12.6.2. “zewnętrznych” – pliki Cookies umieszczone w Portalu przez podmioty zewnętrzne, np. do prowadzenia anonimowych statystyk przez Google Analytics.
 1. 7. Ze względu na funkcje danych plików, korzystamy z następujących kategorii ciasteczek:
 • 12.7.1. pliki Cookies “Niezbędne” – służące utrzymywaniu sesji oraz prawidłowego funkcjonowania strony internetowej. Te pliki nie zbierają żadnych danych osobowych.
 • 12.7.2. pliki Cookies “Statystyczne”/”Analityczne” –  służą podnoszeniu wydajności i jakości strony internetowej, poprzez zbieranie informacji o sposobie jej wykorzystywania przez Użytkowników.
 • 12.7.3 pliki Cookies “Reklamowe” – służące dostarczaniu zindywidualizowanych reklam dla Użytkownika.

12.8. Korzystanie przez Portal z plików Cookies wymaga zgody Użytkownika. Przyjmuje się, że Użytkownik wyraża zgodę na korzystanie przez serwis z plików Cookies w zakresie, w jakim ustawienia przeglądarki internetowej Użytkownika to umożliwiają.

12.8. Użytkownik może w każdym czasie dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki internetowej, w szczególności w celu zablokowania obsługi plików Cookies. Dostępne opcje zmiany można sprawdzić w ustawieniach przeglądarki internetowej.

12.9. Informujemy, że ograniczenie stosowania plików Cookies może negatywnie wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na Portalu.

 1. LOGI SYSTEMOWE

13.1. Niezależnie od plików Cookies, przy każdej wizycie Użytkownika na Portalu, na serwerach automatycznie zapisywane są informacje, które następnie są przekazywane do Usługodawcy przez przeglądarkę internetową. Informacje te są zapisywane w postaci logów systemowych, które zawierają:

 • 13.1.1. datę ostatniego logowania Pracodawcy;
 • 13.1.2. dane związane z wykorzystywaną przeglądarką internetową;
 • 13.1.3. adres IP, z którego nastąpiło wejście.

13.2. Informacje zawarte w logach systemowych wykorzystywane są przede wszystkim w celu zarządzania Portalem, identyfikacji i rozwiązywania problemów związanych z pracą serwerów, analizowania potencjalnych naruszeń bezpieczeństwa w ramach Portalu, jak również w celach statystycznych.

 1. ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI

14.1. Usługodawca zastrzega sobie uprawnienie do zmiany zasad określonych w Polityce Prywatności, gdy potrzeba lub obowiązek dokonania takich zmian będą zdeterminowane dalszym rozwojem lub postępem technologicznym, a także gdy taka zmiana będzie uwarunkowana zmianą przepisów prawa.

14.2. W przypadku zmiany Polityki Prywatności informacja o wprowadzeniu zmian oraz nowy tekst Polityki Prywatności zostaną niezwłocznie udostępnione na stronie internetowej Portalu.