1. Postanowienia wstępne

Polityka Prywatności Portalu Pracy i Praktyk praktykiprawnicze.pl dla Użytkowników („Polityka Prywatności”) określa stanowisko Fundacji Rozwoju Naukowego ELSA Poland w sprawie zasad przetwarzania danych osobowych oraz gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o Użytkownikach.

Jeżeli w Polityce Prywatności nie wskazano inaczej, terminy, definicje i zwroty używane w Polityce Prywatności mają brzmienie i znaczenia nadane im w Regulaminie świadczenia usług przez Fundację Rozwoju Naukowego ELSA Poland.

Użyte w niniejszej Polityce Prywatności definicje mają następujące znaczenie:

 • RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
 • Portal – serwis internetowy Portal Pracy i Praktyk praktykiprawnicze.pl dostępny pod adresem http://www.praktykiprawnicze.pl,
 • Kandydat – osoba fizyczna, mająca ukończone 18 lat, poszukująca praktyk lub pracy za pośrednictwem Portalu,
 • Pracodawca – osoba fizyczna, osoba prawna lub inny podmiot posiadający zdolność prawną, niebędąca konsumentem, poszukującą pracowników za pośrednictwem Portalu,
 • Praktykodawca – osoba fizyczna, osoba prawna lub inny podmiot posiadający zdolność prawną, niebędąca konsumentem, poszukująca praktykantów za pośrednictwem Portalu,
 • Użytkownik – osoba fizyczna odwiedzająca Portal.

2. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Rozwoju Naukowego ELSA Poland, z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Świeradowska 43, 02-662 Warszawa); NIP 5213786010, REGON 367624093, wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000683956. Dane kontaktowe administratora danych osobowych: xxx@praktykiprawnicze.pl

3. Dane osobowe Pracodawcy oraz Praktykodawcy

 • Przetwarzamy następujące dane osobowe Pracodawców oraz Praktykodawców:
  adres e-mail, imię, nazwisko, stanowisko służbowe, telefon, nazwa firmy, adres firmy, numer rachunku bankowego, NIP. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak wskazanie niektórych danych może okazać się konieczne w celu skorzystania z funkcjonalności Portalu.

4. Dane osobowe Pracodawcy oraz Praktykodawcy mogą być przetwarzane:

 • na podstawie umowy lub w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • w celu wystawienia faktury (podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • w celach marketingowych na podstawie dobrowolnie wyrażonej przez Pracodawcę zgody (podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO); lub
 • w celu wynikającym z naszego prawnie uzasadnionego interesu – w celu poprawy jakości świadczonych usług (podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Dane osobowe Użytkowników

 • Przetwarzamy następujące dane osobowe Użytkowników: adres IP, logi systemowe oraz informacje uzyskiwane za pośrednictwem plików Cookies.
 • Dane osobowe Użytkownika są lub mogą być przetwarzane w celu wynikającym z naszego prawnie uzasadnionego interesu – ulepszania funkcjonowania oraz optymalizacji Portalu oraz podnoszenia jakości świadczonych usług (podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

6. Dane osobowe Kandydata

Administratorem danych osobowych Kandydata jest Pracodawca lub Praktykodawca, na którego ofertę pracy Kandydat zaaplikował.

7. Okres przetwarzania danych osobowych:

Dane osobowe:

 • Zawarte w plikach Cookies przetwarzamy przez czas przechowywania danych na urządzeniu Użytkownika, za pośrednictwem którego, Użytkownik korzysta z Portalu;
 • Przetwarzane na podstawie zgody, przetwarzamy do czasu wycofania zgody;
 • Przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu prawnego przetwarzamy do momentu ustania takiego uzasadnionego interesu; oraz
 • Przetwarzane na podstawie umowy, przetwarzamy do momentu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy, a po tym okresie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.

8. Podmioty, którym możemy ujawnić dane osobowe

Przekazujemy dane osobowe dostawcom usług, z których korzystamy przy prowadzeniu Portalu. Dane osobowe mogą być również przekazywane odpowiednim organom państwowym na podstawie pisemnego wniosku.

9. Twoje prawa

 • W zakresie wynikającym z przepisów prawa, każdej osobie przysługuje prawo do dostępu do swoich danych, do usunięcia danych, do sprostowania danych, do ograniczenia przetwarzania danych, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia udzielonych zgód w dowolnym momencie.
 • Niezależnie od powyższych uprawnień, każdej osobie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • W przypadku jakichkolwiek pytań odnośnie przetwarzania danych osobowych lub w celu realizacji Twoich praw możesz się z nami skontaktować wysyłając wiadomość na adres e-mail: ​podać adres

10. Pliki Cookies

 • Wykorzystujemy pliki Cookies tj. dane informatyczne, niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach, za pośrednictwem których, Użytkownik korzysta z Portalu
 • Pliki Cookies wykorzystujemy w celu:
  • dostosowania oraz optymalizacji zawartości Portalu do preferencji Użytkowników oraz
  • mierzenia ruchu Użytkowników na Portalu
 • Korzystanie przez Portal z plików Cookies wymaga zgody Użytkownika. Przyjmuje się, że Użytkownik wyraża zgodę na korzystanie przez serwis z plików Cookies w zakresie, w jakim ustawienia przeglądarki internetowej Użytkownika to umożliwiają.
 • Użytkownik może w każdym czasie dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki internetowej, w szczególności w celu zablokowania obsługi plików Cookies. Dostępne opcje zmiany można sprawdzić w ustawieniach przeglądarki internetowej.
 • Informujemy, że ograniczenie stosowania plików Cookies może negatywnie wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na Portalu.

11. Zmiany w Polityce Prywatności

Stosownie do potrzeb Polityka Prywatności może ulegać zmianom. O wszelkich zmianach lub uzupełnieniach będziemy informować na bieżąco na stronach serwisu pod adresem: http://www.praktykiprawnicze.pl/.