Regulamin świadczenia usług dla Użytkowników Portalu Pracy i Praktyk Prawniczych praktykiprawnicze.pl

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Portalu Pracy i Praktyk Prawniczych praktykiprawnicze.pl i reguluje w szczególności prawa i obowiązki stron związane z świadczeniem usług drogą elektroniczną.
 2. Niniejszy Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie Użytkownikom pod adresem http://www.praktykiprawnicze.pl/regulamin/ w sposób umożliwiający jego pobranie, zapisanie, utrwalenie i wydrukowanie.
 3. Każdy Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu i Polityki Prywatności przed dokonaniem rejestracji.
 4. Użytkownik uprawniony jest do podejmowania dalszych czynności po uprzednim wyrażeniu zgody i akceptacji wszystkich postanowień Regulaminu i Polityki Prywatności.
 5. Rozpoczęcie korzystania z usług objętych Regulaminem jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią Regulaminu i Polityki Prywatności oraz pełną akceptacją ich warunków.
 6. W kwestiach nieobjętych Regulaminem zastosowanie mają właściwe przepisy prawa.

II. Definicje

 1. Poniższe terminy będą miały w niniejszym Regulaminie następujące znaczenie:
 2. Usługodawca – Fundacja Rozwoju Naukowego ELSA Poland, z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Świeradowska 47, 02-662 Warszawa); NIP 5213786010, REGON 367624093, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Stowarzyszeń, innych Organizacji
  Społecznych i Zawodowych, Fundacji Oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki
  Zdrowotnej oraz rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego w Warszawie, XIII
  Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000683956.
 3. Portal – Portal Pracy i Praktyk Prawniczych praktykiprawnicze.pl dostępny pod adresem praktykiprawnicze.pl. Jedynym właścicielem www. praktykiprawnicze.pl jest Fundacja.
 4. Pracodawca oraz Praktykodawca – osoba fizyczna, osoba prawna lub inny podmiot posiadający zdolność prawną, poszukującą pracowników lub praktykantów za pośrednictwem Portalu.
 5. Kandydat – osoba fizyczna, mająca ukończone 18 lat, poszukująca pracy lub praktyk za pośrednictwem Portalu.
 6. RODO – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 7. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Portal.
 8. Umowa – umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz, odpowiednio, Pracodawcy (Praktykodawcy) lub Kandydata zawartą zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 9. Strona – Usługodawca, Użytkownik lub Praktykodawca oraz Pracodawca. Stronami będą Usługodawca i Praktykodawca lub Usługodawca i Pracodawca.
 10. Konto – konto dla Pracodawców i Praktykodawców założone na Portalu. Konto daje możliwość dostępu do dedykowanych usług, możliwość modyfikacji danych opublikowanych w profilu Pracodawców i Praktykodawców, możliwość modyfikacji ustawień Konta.
 11. Administrator Główny – osoba wyznaczona przez Fundację odpowiedzialna za przestrzeganie porządku oraz przepisów niniejszego Regulaminu przez Użytkowników.
 12. Regulamin – niniejszy Regulamin, który określa prawa i obowiązki Usługodawcy, Pracodawcy, Praktykodawcy oraz Kandydata.
 13. Newsletter – biuletyn elektroniczny Portalu, mający na celu informowanie użytkownika za pomocą poczty elektronicznej o aktualnościach dostępnych na Portalu, a w szczególności informacjach o dostępnych praktykach, promowanych wydarzeniach, takich jak konkursy czy konferencje, oraz nowych materiałach dostępnych na Portalu. Newsletter może być również wykorzystany do rozpowszechniania treści reklamowych, na co Użytkownik wyraża zgodę dokonując zapisu na listę.
 14. Informacja handlowa – informacja handlowa w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 15. Partner Główny Portalu – tytuł nadany podmiotowi na podstawie odrębnej umowy z Fundacją.
 16. Fanpage – strona na Facebooku, promująca Portal, służąca do komunikacji z użytkownikami Portalu oraz do promocji ofert praktyk i pracy.
 17. Kodeks cywilny- ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. z 2017 r. poz. 459.)
 18. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną- Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2017 r. poz. 1219).
 19. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych- Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawie pokrewnym (Dz.U.2017 poz. 880).

III. Warunki, rodzaj i zakres świadczonych usług

 1. Usługodawca świadczy na rzecz Pracodawcy/Praktykodawcy usługi w postaci:
  1. rejestracji i utworzenia Konta;
  2. udostępnienia panelu konta Pracodawcy lub Praktykodawcy, gdzie Pracodawca lub Praktykodawca może:
   1. – dokonać wyboru oraz płatności za określoną ofertę udostępnioną przez Fundację;
   2. – opublikować ogłoszenie rekrutacyjne;
   3. – dokonać wyróżnienia ogłoszenia; oraz
  3. umożliwienia korzystania z usług pomocniczych związanych ze świadczeniem usług wskazanych w punktach a-b.
 1. Usługodawca świadczy na rzecz Kandydatów usługi w postaci:
  1. umożliwienia aplikowania na ogłoszenia rekrutacyjne zamieszczone na Portalu;
  2. wysyłania Newslettera; oraz
  3. umożliwienia korzystania z usług pomocniczych związanych ze świadczeniem usług opisanych w punktach a-b.
 2. Zakazane jest wykorzystywanie serwisu w celu innym niż określony w punkcie III.1 oraz III.2 powyżej, w szczególności w celu promocji innych usług lub stron internetowych lub w celu niezgodnym z prawem.
 3. Zakazane jest pobieranie lub wtórne wykorzystywanie w jakikolwiek celu istotnej części bazy danych zawartej na Portalu.
 4. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Usług oferowanych za pośrednictwem Portalu:
  1. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej;
  2. posiadanie dostępu do sieci Internet; oraz
  3. posiadanie przeglądarki www umożliwiającej wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML.
 5. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Usług może wiązać się ze standardowych ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i rekomenduje Pracodawcom i Praktykodawcom, Kandydatom oraz Użytkownikom przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania.

IV. Warunki zawierania i rozwiązywania umowy z Pracodawcą lub Praktykodawcą

 1. Rozpoczęcie przez Pracodawcę lub Praktykodawcę korzystania z Usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Portalu jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją Regulaminu.
 2. Z zastrzeżeniem punktu IV.5, Umowa o świadczenie Usług z Pracodawcą lub Praktykodawcą zostaje zawarta z chwilą dokonania przez Pracodawcę lub Praktykodawcę rejestracji konta.
 3. Umowa z Pracodawcą lub Praktykodawcą zostaje zawarta na czas nieoznaczony. Każda ze stron może w każdym czasie rozwiązać umowę o świadczenie Usług, bez podania przyczyn i w trybie natychmiastowym, z zastrzeżeniem, że w przypadku Usług odpłatnych Usługodawca zachowuje całość uiszczonych na jego rzecz opłat.
 4. Wypowiedzenie Umowy przez Pracodawcę lub Praktykodawcę następuje poprzez przesłanie oświadczenia drogą elektroniczną na adres e-mail Usługodawcy wspolpraca@rozwojnaukowy.pl , a przez Usługodawcę na adres e-mail Pracodawcy lub Praktykodawcy użyty do założenia Konta lub na dowolny inny adres wskazany przez Pracodawcę, Praktykodawcę lub Usługodawcę drugiej stronie z miesięcznym okresem wypowiedzenia.
 5. Pracodawca lub Praktykodawca spełniający specjalne warunki, w szczególności posiadający formę prawną organizacji jako stowarzyszenie lub fundacja, która nie prowadzi działalności gospodarczej, może wystąpić do Usługodawcy z ofertą nieodpłatnego umieszczenia swojego ogłoszenia. W przypadku zgody na umieszczenie takiego ogłoszenia na Portalu, zostaje ono opublikowane przez Administratora Głównego lub osobę przez niego wskazaną.

V. Warunki zawierania i rozwiązywania umowy z Kandydatem

 1. Rozpoczęcie przez Kandydata korzystania z Usług świadczonych za pośrednictwem Portalu jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją Regulaminu.
 2. Umowa o świadczenie usług z Kandydatem zostaje zawarta z chwilą skorzystania przez Kandydata z dowolnych Usług oferowanych Kandydatom w ramach Portalu.
 3. Usługodawca może odmówić wykonania Usług na rzecz Kandydata, jeżeli Usługodawca poweźmie uzasadnioną informację, że Kandydat zamierza korzystać lub korzysta z Usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami bądź naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.
 4. Umowa z Kandydatem zawierana jest na czas nieokreślony. Każda ze stron może w każdym czasie rozwiązać umowę o świadczenie Usług, bez podania przyczyn i w trybie natychmiastowym.
 5. Kandydat rozwiązuje umowę o świadczenie Usług poprzez zaprzestanie korzystania z Usług.

VI. Publikacja ogłoszenia rekrutacyjnego

 1. W celu opublikowania ogłoszenia o pracę lub praktykę Pracodawca lub Praktykodawca musi założyć Konto, dokonać wyboru Pakietu i dokonać aktywacji, z wyjątkiem sytuacji opisanej w punkcie IV.5.
 2. Po dokonaniu opłaty i zaksięgowaniu wpłaty Pracodawca lub Praktykodawca w celu opublikowania ogłoszenia rekrutacyjnego wypełnia formularz dostępny na jego Koncie.
 3. Konto może zostać założone wyłącznie przez osobę uprawnioną do reprezentowania Pracodawcy lub Praktykodawcy w zakresie prowadzenia rekrutacji.
 4. Ogłoszenie powinno zawierać rzeczywistą ofertę pracy lub praktyk. Zakazane jest składanie ofert pozornych. Informacje podane w ogłoszeniu powinny być kompletne, prawdziwe i nie wprowadzające w błąd.
 5. Ogłoszenie musi dotyczyć legalnej pracy lub praktyk.
 6. Usługodawca jest uprawniony do poprawiania ogłoszenia, w tym błędów językowych oraz stylistycznych ogłoszenia.
 7. Pracodawca lub Praktykodawca może wprowadzać zmiany do opublikowanych przez siebie ogłoszeń w zakresie zgodnym z regulaminem, jednak bez zmiany jego istotnych elementów (nazwa stanowiska, wymagane gałęzie prawa, specjalizacja działu, do którego prowadzona jest rekrutacja i inne).
 8. W przypadku zmiany istotnych elementów ogłoszenia Administrator Główny Portalu lub osoba przez niego wyznaczona przywrócą treść ogłoszenia do tej sprzed wprowadzenia zmian.
 9. Praktyki oraz praca oferowane na Portalu muszą być odpłatne. W przypadku powzięcia informacji o braku odpłatności pracy lub praktyk oferowanej na Portalu, ogłoszenia Pracodawcy lub Praktykodawcy zostaną usunięte z Portalu. Wyjątkiem mogą być podmioty umieszczające swoje ogłoszenie na podstawie punktu IV.5 Regulaminu.
 10. Z zastrzeżeniem punktu VI.8. oraz IV.5. Regulaminu, Ogłoszenie jest publikowane na Portalu po opłaceniu Pakietu wybranego przez Pracodawcą lub Praktykodawcę na swoim Koncie oraz zaksięgowaniu płatności, uiszczonej przez Pracodawcę lub Praktykodawcę zgodnie z punktem IX.4. Regulaminu, na rachunku bankowym Usługodawcy.
 11. Usługodawca może odmówić publikacji lub skasować opublikowane ogłoszenie, jeśli jest niezgodne z niniejszym Regulaminem, zawiera treści niezgodne z prawem lub zachodzą istotne (problem z identyfikacją Pracodawcy lub Praktykodawcy w odpowiednim rejestrze i inne) wątpliwości odnośnie wiarygodności ogłoszenia.
 12. Ogłoszenie będzie dostępne na Portalu przez 30 dni od dnia opublikowania.
 13. Kolejność ogłoszeń w wyszukiwarce określana jest przez priorytety. Najwyższy priorytet mają ogłoszenia opublikowane w ramach Pakietu „Kampania Promocyjna”, następnie ogłoszenie z wykupioną dodatkową gwarancją pierwszeństwa, następnie ogłoszenia wykupione poza Pakietem „Kampania Promocyjna” i bez gwarancji pierwszeństwa według daty ich publikacji.

VII. Aplikacja na ogłoszenie o pracę lub praktyki

 1. Kandydat zapewni, że informacje podane przez niego w aplikacji o prace będą kompletne, prawdziwe i niewprowadzające w błąd.
 2. Kandydat zapewni, że jego aplikacja o pracę zawierać będzie rzeczywistą odpowiedź na ofertę. Składanie pozornych aplikacji jest zakazane.
 3. Aplikacja nie może naruszać praw osób trzecich ani powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

VIII. Usunięcie ogłoszenia

 1. Usługodawca jest uprawniony usunąć ogłoszenie rekrutacyjne z Portalu w każdej chwili.
 2. W przypadku usunięcia ogłoszenia:
  1. z przyczyn leżących po stronie Pracodawcy lub Praktykodawcy, w tym w szczególności w związku z naruszeniem przez Pracodawcę lub Praktykodawcę Regulaminu, Pracodawcy lub Praktykodawcy nie przysługuje zwrot ceny za ogłoszenie rekrutacyjne ani żadnej jej części. Ponadto, Pracodawcy lub Praktykodawcy nie przysługuje żadne roszczenie wobec Usługodawcy, za wyjątkiem roszczenia o naprawienie szkody wyrządzonej z winy umyślnej Usługodawcy;
  2. z przyczyn leżących po stronie Portalu, Pracodawcy lub Praktykodawcy przysługuje zwrot zapłaconej ceny w wysokości proporcjonalnej do okresu, w jakim ogłoszenie nie było dostępne na stronie Portalu, a zgodnie z Regulaminem powinno być dostępne. Ponadto, Pracodawcy lub Praktykodawcy nie przysługuje żadne roszczenie wobec Usługodawcy, za wyjątkiem roszczenia o naprawienie szkody wyrządzonej z winy umyślnej Usługodawcy;
  3. z przyczyn niezależnych od Pracodawcy, Praktykodawcy oraz Usługodawcy, Pracodawcy lub Praktykodawcy nie przysługuje zwrot ceny za ogłoszenie rekrutacyjne ani żadnej jej części.

IX. Cena usługi

 1. Z zastrzeżeniem punktu IX.7. Usługodawca świadczy usługi na rzecz Pracodawcy lub Praktykodawcy odpłatnie. Cena uiszczana przez Pracodawcę lub Praktykodawcę różni się w zależności Pakietu lub usługi wybranej przez Pracodawcę lub Praktykodawcę.
 2. Usługodawca świadczy usługi zwolnione od podatku VAT na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT.
 3. Ceny poszczególnych Pakietów oraz usług znajdują się w Cenniku stanowiącym Załącznik nr 1 do tego Regulaminu.
 4. Płatność może być dokonana za pośrednictwem systemu płatności online Przelewy24, przelewem tradycyjnym lub w inny sposób uzgodniony przez Strony na podstawie odrębnej umowy.
 5. Pracodawca lub Praktykodawca zobowiązany jest podać Usługodawcy aktualny numer identyfikacji podatkowej – NIP.
 6. W przypadku wyrażenia przez Pracodawcę lub Praktykodawcę woli, aby po zapłacie ceny za ogłoszenie nie publikować ogłoszenia lub usunąć ogłoszenie z Portalu przez upływem 30 dni/miesiąca od dnia zamieszczenia ogłoszenia zgodnie z punktem 6.9. Regulaminu, Pracodawcy lub Praktykodawcy nie przysługuje roszczenie o zwrot lub obniżenie ceny.
 7. W przypadku, o którym mowa w punkcie IV.5. Regulaminu, Usługodawca świadczy na rzecz Pracodawcy lub Praktykodawcy usługę nieodpłatnie.
 8. Usługodawca świadczy usługi na rzecz Kandydata nieodpłatnie.

X. Prawa autorskie Pracodawcy i Praktykodawcy

 1. Pracodawca lub Praktykodawca oświadcza, że:
  1. treść ogłoszenia nie narusza praw osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych i praw autorskich osób trzecich; oraz
  2. dysponuje odpowiednimi majątkowymi prawami autorskimi do znaków graficznych i słownych, nazw handlowych użytych w ogłoszeniu.
 2. Pracodawca lub Praktykodawca udziela Usługodawcy niewyłącznej licencji na używanie nazw handlowych, znaków graficznych i słownych podanych w ogłoszeniu w celu realizacji przez Usługodawcę Usługi.
 3. Licencja, o której mowa w punkcie X.2 jest udzielana na czas określony tj. na czas wykonywania Usługi na rzecz Pracodawcy lub Praktykodawca udzielającego licencji.
 4. Licencja, o której mowa w punkcie X.2 jest udzielana na następujących polach eksploatacji:
  1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworów – wytwarzania określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
  2. w zakresie obrotu egzemplarzami – wprowadzania do obrotu, użyczenia lub najmu egzemplarzy;
  3. w zakresie rozpowszechniania utworów w inny sposób – publicznego wykonania, wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia oraz nadawania i reemitowania, a także publicznego udostępnienia utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
 5. Pracodawcy lub Praktykodawcy tytułem udzielenia licencji nie przysługuje wynagrodzenie.

XI. Postępowanie reklamacyjne

 1. Pracodawca, Praktykodawca i Kandydat mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących realizacji Usług.
 2. Reklamacje rozpatruje Usługodawca.
 3. Reklamacja powinna zawierać następujące dane:
  1. oznaczenie składającego reklamację, w przypadku Pracodawcy lub Praktykodawcy przez podanie nazwy firmy, numeru REGON oraz adresu e-mail, a w przypadku Kandydata przez podanie imienia, nazwiska oraz adresu e-mail;
  2. opis przedmiotu reklamacji; oraz
  3. okoliczności uzasadniające reklamację.
 4. Reklamacje niezawierające powyższych danych nie będą rozpatrywane przez Usługodawcę.
 5. Reklamacje (z dopiskiem „Reklamacja”) należy składać na adres poczty elektronicznej XXX@praktykiprawnicze.pl.
 6. Usługodawca dołoży starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie najpóźniej 14 dni od ich otrzymania. O swojej decyzji zapadłej w wyniku rozpatrzenia reklamacji Usługodawca zawiadomi Pracodawcę, Praktykodawcę lub Kandydata za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres podany w reklamacji zgodnie z punktem XI.3. powyżej.
 7. Reklamacja rozpatrzona zgodnie z postanowieniami Regulaminu nie podlega dalszemu ani ponownemu rozpatrzeniu.

XII. Korzystanie z Portalu niezgodne z jego przeznaczeniem

 1. Zakazane jest podejmowanie działań mogących utrudniać lub destabilizować działanie Portalu.
 2. W przypadku stwierdzenia przez Usługodawcę podejmowania takich działań przez Pracodawcę, Praktykodawcę lub Kandydata, Usługodawca będzie uprawniony do odmowy i zaprzestania świadczenia wszelkich Usług na rzecz takiego Kandydata lub Pracodawcy, w tym w szczególności do niezwłocznego usunięcia wszelkich ofert pracy zamieszczonych przez lub na zlecenie Pracodawcy lub Praktykodawcy oraz będzie uprawniony do odmowy zamieszczenia jakichkolwiek ofert pracy takiego Pracodawcy lub Praktykodawcy w przyszłości oraz odmowy przyjmowania jakichkolwiek aplikacji na oferty pracy od takiego Kandydata

XIII. Odpowiedzialność

 1. Usługodawca nie ponosi wobec Pracodawcy, Praktykodawcy oraz Kandydata naruszających Regulamin odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek niewykonania lub zaprzestania świadczenia im Usług, z zastrzeżeniem szkody powstałej z winy umyślnej Usługodawcy.
 2. Pracodawca, Praktykodawca oraz Kandydat zobowiązani są do naprawienia szkody, jaką druga strona poniosła na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przez nich obowiązków wynikających z Regulaminu, chyba że ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie było następstwem okoliczności, za które nie ponoszą odpowiedzialności, w szczególności na skutek działania siły wyższej.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści oraz informacje udostępniane przez Pracodawcę, Praktykodawcę lub Kandydata w wyniku korzystania z Usług, w tym za treść złożonych przez Pracodawców lub Praktykodawców ogłoszeń ani za treść aplikacji przesłanych przez Kandydatów.
 4. Usługodawca nie ponosi ponadto odpowiedzialności za:
  1. utratę przez Pracodawcę, Praktykodawcę lub Kandydata danych spowodowaną działaniem czynników zewnętrznych (np. awaria sprzętu) lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy (działanie osób trzecich), w tym zawinionymi przez Pracodawcę, Praktykodawcę lub Kandydata;
  2. szkody wynikłe na skutek braku ciągłości dostarczania Usług, będące następstwem okoliczności, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności (siła wyższa, działania i zaniechania osób trzecich itp.);
  3. podania przez Pracodawcę, Praktykodawcę lub Kandydata nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych danych lub informacji;
  4. nieprzestrzeganie przez Pracodawcę, Praktykodawcę lub Kandydata postanowień Regulaminu.
 5. Podanie błędnych lub niepełnych danych identyfikacyjnych przez Pracodawcę, Praktykodawcę lub Kandydata może skutkować brakiem realizacji lub nieprawidłową realizacją zamówionych Usług, za co Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.
 6. Usługodawca nie gwarantuje Pracodawcy i Praktykodawcy, że jakikolwiek kandydat zaaplikuje na jego ogłoszenie o pracę lub praktyki oraz że dane przesłane przez Kandydata aplikującego na ogłoszenie są prawdziwe.
 7. Usługodawca nie gwarantuje, że Pracodawca lub Praktykodawca odpowie na aplikację Kandydata.
 8. Usługodawca nie gwarantuje, że serwery Portalu są wolne od wirusów komputerowych oraz innego szkodliwego oprogramowania.

XIV. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Pracodawca lub Praktykodawca jest administratorem danych osobowych, w rozumieniu art. 4 pkt. 7 RODO, Kandydatów, którzy złożyli aplikację na jego ogłoszenie o pracę zamieszczone za pośrednictwem Portalu. W związku z tym Pracodawca lub Praktykodawca odpowiada za prawidłowe wykonania obowiązków administratora danych zgodnie z RODO.
 2. Na Pracodawcy lub Praktykodawcy jako na administratorze danych osobowych ciąży wyłączna odpowiedzialność za wypełnienie obowiązków informacyjnych wobec Kandydata zgodnie z art. 12-14 RODO.
 3. Pracodawca lub Praktykodawca zapewnia, aby przetwarzanie danych osobowych spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
 4. Pracodawca lub Praktykodawca jako administrator danych osobowych, zgodnie z punktem XIV.1. powyżej, powinien umieścić treść obowiązku informacyjnego oraz klauzule zgody pod formularzem aplikacyjnym na jego ogłoszenie na Portalu.
 5. Z chwilą zawarcia Umowy o świadczenie Usług pomiędzy Pracodawcą oraz Usługodawcą lub Praktykodawcą oraz Usługodawcą zgodnie z niniejszym Regulaminem, Pracodawca lub Praktykodawca, działając jako administrator danych osobowych oraz Usługodawca, działając jako podmiot przetwarzający, zawierają umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, na podstawie której Pracodawca lub Praktykodawca powierza Usługodawcy przetwarzanie danych osobowych Kandydatów, którzy złożyli aplikację na ogłoszenie takiego Pracodawcy lub Praktykodawcy. Pracodawca lub Praktykodawca powierza Usługodawcy przetwarzanie następujących kategorii danych osobowych Kandydatów:
  1. adres e-mail;
  2. imię i nazwisko; oraz
  3. dane niewymienione powyżej przekazane przez Kandydata w CV, w tym w szczególności: (i) dane dotyczące wykształcenia Kandydata; (ii) dane dotyczące historii zatrudnienia Kandydata; (iii) dane dotyczące zainteresowań Kandydata.
 6. Umowa powierzenia, o której mowa w punkcie XIV.5 powyżej, zostaje zawarta na czas niezbędny do realizacji celu przetwarzania określonego w Regulaminie. W terminie 10 dni roboczych od dnia, w którym umowa o przetwarzanie przestanie obowiązywać, Usługodawca trwale usunie wszelkie powierzone mu dane osobowe Kandydata, z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa.
 7. Usługodawca oświadcza, że dane osobowe powierzone Usługodawcy zgodnie z umową o przetwarzanie nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.
 8. Pracodawca lub Praktykodawca powierza Usługodawcy przetwarzanie danych w zakresie ograniczonym do następujących czynność: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, przesyłanie, usuwanie. Usługodawca zobowiązuje się przetwarzać powierzone dane Kandydatów wyłącznie w zakresie oraz celu niezbędnym do świadczenia Usług określonych w niniejszym Regulaminie na rzecz Pracodawcy lub Praktykodawcy. Usługodawca przetwarza dane osobowe w formie elektronicznej.
 9. Pracodawca lub Praktykodawca wyraża ogólną zgodę na korzystanie przez Usługodawcę z usług innych podmiotów przetwarzających, stosowanie do postanowień art. 28 ust. 2 RODO.
 10. Stosowanie art. 28 ust. 2 RODO, Usługodawca poinformuje Pracodawcę lub Praktykodawcę o wszelkich zamierzonych zmianach dotyczących dodania lub zastąpienia innych podmiotów przetwarzających, o którym mowa w punkcie XIV.9. powyżej, dając tym samym Pracodawcy lub Praktykodawcy możliwość wyrażenia sprzeciwu wobec takich zmian. Pracodawca może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem w terminie 10 dni od dnia, w którym Usługodawca poinformował go o planowanej zmianie.
 11. Dane osobowe przekazane Usługodawcy zgodnie z punktem XIV.5 powyżej, Usługodawca będzie przetwarzać przez okres dwóch lat od dnia zaaplikowania Kandydata na ogłoszenie, po upływie tego okresu będą usuwane automatycznie.
 12. Usługodawca zapewnia, że osoby upoważnione przez niego do przetwarzania danych osobowych zobowiązały się do zachowania w tajemnicy przetwarzanych danych oraz przetwarzały je wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do świadczenia Pracodawcy lub Praktykodawcy Usług.
 13. Usługodawca wdraża środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia adekwatnego stopnia bezpieczeństwa przetwarzanych danych stosownie do art. 32 RODO.
 14. Usługodawca jest zobowiązany prawidłowo realizować obowiązki podmiotu przetwarzającego zgodnie z niniejszym Regulaminem, RODO oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 15. Pracodawca jest zobowiązany prawidłowo realizować obowiązki administratora danych zgodnie z niniejszym Regulaminem, RODO oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 16. Usługodawca udostępnia Pracodawcy lub Praktykodawcy wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w Rozporządzeniu RODO oraz umożliwia administratorowi lub audytorowi upoważnionemu przez administratora przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji i przyczynia się do nich.
 17. Usługodawca po stwierdzeniu naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki zgłasza je Pracodawcy lub Praktykodawcy w terminie 48 godzin od stwierdzenia naruszenia.
 18. Usługodawca udostępnia Pracodawcy lub Praktykodawcy działającemu jako administrator danych osobowych wszelkie informacje niezbędne do wykazania przez Pracodawcę lub Praktykodawcę wykonania obowiązków określonych w RODO.
 19. Wszelkie decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych, odbiegających od ustaleń zawartych w Regulaminie, powinny być przekazywane drugiej stronie w formie pisemnej pod rygorem ich nieważności.
 20. Usługodawca stosuje politykę prywatności oraz ochrony danych osobowych, która jest przedmiotem osobnego dokumentu „Polityka prywatności”.

XV. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin obowiązuje bezterminowo.
 2. Usługodawca jest uprawniony do zmiany Regulaminu.
 3. Zmieniony regulamin zostanie zamieszczony na stronie Portalu, nowa wersja regulaminu będzie miała zastosowanie do Usług, które zostały zamówione lub rozpoczęto z ich korzystanie po ogłoszeniu zmiany regulaminu.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego nieświadczenia Usług, jeżeli świadczenie Usług nie jest możliwe z powodu zdarzeń losowych, niezależnych od Usługodawcy.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania przerw technicznych w działaniu serwisu w wymiarze XX godzin w ciągu miesiąca.
 6. Regulamin oraz umowy o świadczenie Usług podlegają prawu polskiemu.
 7. Sądem właściwym do rozpatrywania sporów wynikających ze stosowania Regulaminu oraz świadczenia Usług przez Usługodawcę jest sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.

Załącznik nr 1

Cennik usług

L.p. Nazwa usługi Cena
1. Pojedyncze ogłoszenie 300 zł
2. Pakiet Premium 2500 zł
3. Pakiet Kampania Promocyjna 3500 zł
4. Partner Portalu 5000 zł
5. Gwarancja pierwszeństwa poza kampanią 500 zł

 

Całość wpłat od podmiotów korzystających z Portalu Pracy i Praktyk praktykiprawnicze.pl jest przeznaczana na realizację celów statutowych Fundacji Rozwoju Naukowego ELSA Poland.

Wybierając Portal, wspierasz studentów wydziałów prawa i administracji z całego kraju, którzy chcą rozwijać się naukowo i społecznie!

Informacje o naszej działalności znajdziesz na stronie internetowej: www.elsa.org.pl/fundacja.